Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XV2006Issue 1(33)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
K. KOWALCZYK, J. ROMANOWSKI, I. BOUWMA: Ocena ekologicznych skutków rozwoju doliny Wisły na obszarach Natura 2000 przy użyciu modelu LARCH
Evaluation of ecological consequences of Vistula Valley development on the Natura 2000 areas
pdf
M. KALINOWSKA: Numeryczne rozwiązywanie dwuwymiarowego równania przenoszenia masy w rzekach
Numerical solutions of two-dimensional mass transport equation in rivers
pdf
A. MAZURCZYK: Warunki przepływu w rzekach z kieszeniami zalewowymi - badania laboratoryjne
Flow conditions in rivers with floodplain-pockets - laboratory research
pdf
J. URBAŃSKI: Kształtowanie się rozmyć na modelu jazu ze zmienną wysokością piętrzenia
Formation of scour on model of dam with changing of headwater
pdf
A. ZATEPLIŃSKA-BUCZEK: Ocena oddziaływania wybranych obiektów infrastruktury technicznej na jakość wody w rzece Długa
Estimate of interaction of chosen objects of technical infrastructure on quality of water in Długa River
pdf
E. MALINOWSKA: Badania zmian współczynnika filtracji na potrzeby oceny odkształceń konsolidacyjnych gruntów słabonośnych
Investigation of permeability coefficient and its variability in consolidation of soft soils
pdf
A. DROŻDŻ: Badania charakterystyk odkształceniowych gruntów słabonośnych
Laboratory investigations of deformation charakteristics in soft soil
pdf
M.K. WDOWSKA, A. WUDZKA: Czynniki warunkujące zmienność modułu odkształcenia gruntów spoistych
Factors subjecting variability of Young's modulus of cohesive soils
pdf
K. MARKOWSKA-LECH: Przegląd metod wyznaczania modułu ścinania (G0) z badań terenowych i laboratoryjnych na przykładzie iłów plioceńskich
Estimation of shear modulus (G0) in laboratory and in situ tests for Pliocene clays
pdf
J. FRONCZYK: Przepuszczalne bariery sorpcyjne - właściwości materiału aktywnego
Permeable sorption barriers: parameters of experimental materials
pdf
M.M. MICHEL: Sorpcja oleju na złożach mineralnych
The sorption of oil on the mineral beds
pdf
A. HASSO-AGOPSOWICZ, M. JELEŃSKA, B. WICIK: Wpływ zanieczyszczeń metalurgicznych na charakterystyki magnetyczne czarnoziemów
The influence of metallurgical contaminants on magnetic characteristics of chernozems
pdf
R. KALBARCZYK, E. KALBARCZYK, M. BŁASZKOWSKA: Struktura czasowa usłonecznienia rzeczywistego na Nizinie Szczecińskiej w latach 2000-2004
Time structure of real sunshine in the Szczecin Lowlands in 2000-2004
pdf
Z. SZWEJKOWSKI, E. DRAGAŃSKA, K. GRABOWSKA: Następstwo elementów pogodowych w północno-wschodniej Polsce w latach 1951-2000
Subsequence of weather elements in northern-eastern part of Poland in 1951-2000
pdf
B. BANASZKIEWICZ, K. GRABOWSKA, Z. SZWEJKOWSKI, J. GRABOWSKI: Charakterystyka warunków opadowych Bałcyn i Tomaszkowa w latach 1996-2005
Characteristics of precipitation conditions in Bałcyny and Tomaszkowo in 1996-2005
pdf
A. BADYDA, G. MAJEWSKI: Analiza zmienności stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych w aglomeracji miejskiej na tle natężenia ruchu pojazdów i warunków meteorologicznych
Analysis of the variations of the traffic related air pollutants concentrations in the urban agglomeration against a background of the traffic volume changes and meteorological conditions
pdf
J. KOSSOWSKI: Problemy metodyczne pomiaru strumienia ciepła w glebie - weryfikacja danych względem uzyskanych inną metodą w wielodniowym ciągu pomiarowym
Methodical problems concerning soil heat flux measurement - verification of the data in respect to obtained by other method in the multiday-series of measures
pdf
A. ORŁOWSKA, A. WAGNER: Algorytm sterowania nawodnieniami wodami o różnej zawartości azotu
Algorithm of irrigation management for various nitrogen concentrations in water
pdf
K. PODAWCA: Zagospodarowanie zagród wiejskich z funkcją turystyczną
Arrangement of the farmsteads for touristic function
pdf
G. RUTKOWSKA, A. BEBA: Rozwiązania materiałowe domów jednorodzinnych na przykładzie gminy Kościan
Solutions concerning materials for detached houses on the basis of the commune of Kościan
pdf
D. SŁYŚ: Wykorzystanie wód opadowych w instalacji sanitarnej budynków mieszkalnych
Utilization of precipitation waters in sanitary piping system of residential housing
pdf
KRONIKA J. JEZNACH: Prof. dr hab. inż. Tomasz Brandyk doktorem honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2006